Logo
Förskolan Iftin förskola har plats för 30 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av utbildade förskollärare, lärare och barnskötare med god erfarenhet av förskoleverksamhet. Läs mer >>
Vårt främsta mål är att ge barnen verktyg att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Nyckeln till detta är språket - både det egna modersmålet och i det  svenska språket. Personalens bakgrund och kompetens är en resurs i denna strävan.   Läs mer >>
Iftin förskola är en plats där föräldrar och barn kan känna trygghet och social delaktighet. Förskolan arbetar aktivt för den viktiga samverkan mellan förskolan och hemmet... Läs mer >>

Inriktning

för Förskolan Iftin

”Barnen är guldgruvor - vår uppgift är att få guldet att glimma” 

På IFTIN förskola strävar vi efter att stimulera barnens språk.
Vi erbjuder barnen trygghet och trivsel genom att bygga varma relationer med varje barn, och genom att ge dem en lugn stämning i barngruppen.  Vi tror att barnens lärande utvecklas bäst genom lek och varierade aktiviteter, som är knutna till vår inriktning:
    • Språk

    • Natur och rörelse

    • Bild och form

Språk

Förskolan lägger stor vikt vid att utmana barnens språkutveckling. Vi arbetar med rim och ramsor som kan sjungas,  dramatiserar, arbetar med bokstäver. I den fria leken övas kommunikationen på olika sätt. Dessutom får barnen träna att tala inför grupper.
 
Vi läser mycket böcker, dels för att främja barnens fantasi och tänkande, dels för utveckla barnens ordförråd.

Vi tycker att barnens egen lek är viktig, inte minst för att den är ett sätt för barnen att öva och vidareutveckla sin kommunikativa förmåga.  

Natur

Kontakten med naturen stimulerar barnens nyfikenhet och sociala utveckling.
Vi vistas  utomhus minst en gång dagen, och har planerade aktiviteter. Vi besöker närliggande naturområden där barnen får upptäcka och utforska naturen regelbundet.

Rörelse

Rörelse är oerhört viktigt. En god fysisk kondition främjar både inlärning och utveckling.
Vi har en egen nybyggd gård och flera lekplatser finns i det närliggande området.

Bild och form

Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form. Dessa aktiviteter ger förståelse och delaktighet och stärker barnens självkänsla.   
 
Genom att uppmuntra barnens fantasi och nyfikenhet skapar vi livsglädje och trivsel. Vi utgår från varje barns individuella utvecklingsplan för att stimulerar barnet till att ta egna initiativ och känna ansvar. Så stärker vi barnets förmåga att möta framtiden.

Vi sträver efter att vara goda förebilder för barnen och efter att stärka barnens empatiska förmåga.

Verksamheten bedrivs utifrån förskolans läroplan.

Hur gör vi för att nå målet? 

Vi ger barn trygghet genom god omsorg.  Vi uppmuntrar barnen till att stå för sin åsikt och utveckla själförtroende.  Vi stimulerar barnens intresse och fantasi genom att de får möjlighet att välja inomhusaktiviteter såsom att läsa sagor, rita, måla leka och spela.  Vi är ofta ute i naturen och stimulerar barnens nyfikenhet genom att utforska naturen.  Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar och hjälpa varandra  Vi är lydhörda för barnens planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus . Vi är lyhörda för föräldrarnas idéer och tankar kring barnens utveckling   .